Package Intensive Rehab โปรแกรมฟื้นฟูผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 150,000 บาทต่อเดือน
รายละเอียด
1. รับการตรวจประเมินจากนักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการดูแลด้วยโปรแกรมฟื้นฟูเฉพาะบุคคล
2. ระยะเวลาการรักษา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00
3. แผนการรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน
4. มีอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารเที่ยง 1 มื้อ
5. ค่าใช้จ่าย 150,000 บาท ต่อ เดือน ไม่รวมค่ายาและค่าบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่กำหนด
6. ชำระค่าบริการเป็นรายเดือนก่อนเริ่มโปรแกรมการรักษา
7. หากมีการหยุดพักระหว่างการเข้ารับการรักษา ต้องได้รับการตรวจประเมินจากนักกายภาพบำบัด เพื่อวางแผนการรักษาใหม่
8. ผลการรักษาขึ้นกับพยาธิสภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ยิ่งรับการรักษาเร็วเท่าไหร่ โอกาสที่จะกลับมาใกล้เคียงปกติยิ่งมีสูงขึ้น